Musique
Vintage Ragas

Vintage Ragas

Musique du monde

2021

1.

Raga: Bangla Kirtan (Extrait)

Ravi Shankar

0:30
2.

Raga: Sindhi-Bhairavi (Extrait)

Ravi Shankar

0:30
3.

Raga: Puriya Kalyan (Extrait)

Ravi Shankar

0:30
4.

Raga: Yaman Manj (Extrait)

Ravi Shankar

0:30
5.

Raga: Tilak Shyam (Extrait)

Ravi Shankar

0:30
6.

Raga: Pancham Se Gara (Extrait)

Ravi Shankar

0:30
7.

Raga: Panch Drat (Extrait)

Ravi Shankar

0:30
8.

Raga: Nat Bhairav (Extrait)

Ravi Shankar

0:30
9.

Raga: Marwa Vilampat (Extrait)

Ravi Shankar

0:30
10.

Raga: Manj Khamaj (Extrait)

Ravi Shankar

0:30
11.

Raga: Jhila Kafi (Extrait)

Ravi Shankar

0:30
12.

Raga: Hemant Drut (Extrait)

Ravi Shankar

0:30
13.

Raga: Caravan (Extrait)

Ravi Shankar

0:30

13 chansons

45 min

© Novoson SL