Musique
网剧《原来时光都记得》影视原声带

网剧《原来时光都记得》影视原声带

Divers

2021

1.

女主os (网剧《原来时光都记得》片头曲) (Extrait)

ChiliChill

0:30
2.

爱情来得很小心 (网剧《原来时光都记得》插曲) (Extrait)

颜丙沂

0:30
3.

我的小朋友 (网剧《原来时光都记得》片尾曲) (Extrait)

李俊毅

0:30
4.

原来时光都记得 (网剧《原来时光都记得》同名主题曲) (Extrait)

杨格

0:30
5.

不敢 (网剧《原来时光都记得》插曲) (Extrait)

靖佩瑶

0:30
6.

小朋友 (Extrait)

郭思达

0:30
7.

次元生活 (Extrait)

郭思达

0:30
8.

古典 (Extrait)

郭思达

0:30
9.

在一起 (Extrait)

郭思达

0:30
10.

嗨! (Extrait)

郭思达

0:30
11.

蜜糖 (Extrait)

郭思达

0:30
12.

欢乐 (Extrait)

郭思达

0:30
13.

原来时光 (Extrait)

郭思达

0:30
14.

都记得 (Extrait)

郭思达

0:30
15.

(Extrait)

郭思达

0:30
16.

青春时光 (Extrait)

郭思达

0:30
17.

胡闹 (Extrait)

郭思达

0:30
18.

酷酷 (Extrait)

郭思达

0:30
19.

悬念 (Extrait)

郭思达

0:30
20.

沉静 (Extrait)

郭思达

0:30
21.

小精灵 (Extrait)

郭思达

0:30
22.

战斗吧 (Extrait)

郭思达

0:30
23.

感知 (Extrait)

郭思达

0:30
24.

甜蜜 (Extrait)

郭思达

0:30
25.

预言 (Extrait)

郭思达

0:30

25 chansons

56 min

© Gstar音乐工作室